چراغ سنگی:

توضیح: ترکیبی از سنگ و پلیمر
کاربرد: فضای باز